20 Ekim 2015 Salı

MUTLAK BAŞARI & MUTLU SON:

12 Ekim 2015 Pazartesi


MUTLAK BAŞARI & MUTLU SON: "100. Yıl Birlik Parkımızın yok edilmesini, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Ankara şubeleri' nin tam destek ve katkılarıyla 4 yıllık mücadele içinde ve sonunda önleyerek hedefe ulaşmamızın, başarı, mutluluk ve huzurunu hep birlikte görmenin, yaşamanın kıvancıyla sevgi ve saygılar. 100.Yıl Birlik Parkı Platformu"


BİRLİK PARKI SEVDAMIZ
‘‘ BİRLİK' TEYİZ ’’


100. Yıl Birlik Parkı mücadelemizde,
Yürekler birlik olunca adaletsizliklerin yok edilebileceğine inanan 

Sevgili Güzel İnsanlarımız,
100. Yıl İşçi Blokları,  Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak Mahalle Muhtarları,
Bölge sakinleri ve Ankara sevdalıları,
İnsanı, Toprağı, Yeşili seven ve koruyan,

Onurlu yaşamayı seçen can dostlarım,

100. Yıl Birlik Parkımızı, Ankara B.Belediyesi meclisi kararlarıyla iki defa ayrı tarihlerde imara ve betonlaşmaya açma teşebbüsleri, sizlerle birlikte yasal haklarımızı bilerek ve özgüvenle hareket etmemiz ile önlenmiş ve güzelim Birlik Parkı’ mız, sözleri Ahmet Nedim Kaya’ ya ait ve bestesi Cathryn Hoard tarafından düzenlenen ’’ Birlik Parkı Şiiri ve Şarkımız’’ da ifade ettiğimiz gibi Dünya durdukça bizlerin ve gelecek nesillerin yaşamlarına yaz kış katkıda bulunacak ve daima var olacaktır.

Ankara B.Belediyesinin,  100. Yıl Birlik Parkımızın, sonuçlanan yargı kararlarına göre imara 
açılamayacağını itiraz yolları kalmadığı için mecburen kabul etmesi sonucunda, Birlik Parkımız' da yapmak istedikleri imara açma ve betonlaşmayı, bölgemizde gerçekleştirmek için, (kendi deyim ve yazılarıyla) "... mevcut parkın korunması, Yargı Kararlarının dikkate alınması, yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla civarda yapılaşmamış parklara yönelmenin uygun olacağı görüşüne varıldığı... ! "  tezi ile ilgili   B.Belediye Meclisi 11.02.2015 tarih ve 296 nolu Kararının tam metni aşağıdadır.
Ankara B.Belediyesi Meclisi " biz bu binaları bu bölgede dikeceğiz, madem ki Birlik Parkını imara açmamız ve yok etmemiz engellendi, bizimde bu yapıları bu bölgedeki başka parklarda yapmamız şart, çünkü bu uygulamayı ...yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla... ! yapacağız demek istiyor.

Bölge ve Ankaralı insanlarımızla, 100. Yıl Birlik Parkı’mızın yok edilmesini önlediğimiz bu 4 yıllık mücadelemiz sonucunda hedefimize ulaşmamızın başarısını mutluluğu ve huzurunu hep birlikte görmenin ve yaşamanın kıvancıyla sevgiler ve saygılar.
11.EKİM.2015

Ahmet Nedim Kaya
Mimar
100.Yıl Birlik Parkı Platformu Koordinatörü
          
             B İ R L İ K '  T E Y İ Z 

                 
                  BİZ  BİRLİKTE  OLDUKÇA,
                        
                               DÜNYA  YERİNDE  DURDUKÇA,                                            
                  BİRLİK  PARKI  KALDIKÇA,                BİRLİKTE  YAŞAYACAĞIZ.

                                                            SÖZ: Ahmet Nedim Kaya  -  beste: Cathryn Hoard    


EK: Ankara B.Belediye Meclisinin  ( Birlik Parkı ile ilgili ) 11.02.2015 tarih ve 296 nolu Kararı

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:296                                                                                                               11.02.2015                                                                             K A R A R

Çankaya İlçesi Kd. Karakusunlar Birlik Parkı 7490 ve 7492 parsellere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 1023 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın (EİDB) 02.12.2014 gün ve 15229-30018 sayılı yazısında; " Karakusunlar Mahallesi Kd.7490-7490 nolu parsellerde 74950 nolu parselasyon planına göre park olarak terk işlemi gerçekleşmeden İdaremiz aleyhine kamulaştırmazsız el atma davaları açıldığı, bu davalardan bazıları sonuçlandığı bazılarının devam ettiği davalardan dolayı Belediyemizin büyük maddi kayba uğradığı, Toplam 109.807.929 TL ödeme bedeli mahkeme kararı ile hükme bağlandığı, Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarının Yargıtay’ca onaylandığı diğer maliklerce de dava kazanılması halinde ödenecek bedelin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı, Kamulaştırmaya konu bedel bütçe imkanlarının çok üstünde bir rakama ulaştığı, İdaremizin Ödediği el atma bedeli ve Kamu Yararı dikkate alınarak kamulaştırma külfetinin minimuma indirmek için söz konusu kd. parsellerin yaklaşık 16.000 m2'sinin konut alanı ayrılması görüşü ile plan tadilatı yapılması talep edildiği,
-Kamuya bedelsiz terki öngörülen alanların, bölgenin İlçe Belediyesi yetkisindeki inşaat uygulamaları aşamasında plan notuna göre terki yaptırılmayarak park alanında kalan  Karakusunlar 7490 ve 7492 nolu parsellerinin maliklerince kadastro parsellerine/özel mülkiyete imar hakkı talep edilmesi ve aynı zamanda açılan kamulaştırmasız el atma davaları nedeniyle başlayan planlama sürecinde; Belediye Meclisimizin 2011/3438 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli planda anılan kadastro parsellerinin yaklaşık % 60'ının terkine karşılık yaklaşık % 40'ında imar hakkı verilmesi suretiyle 3 parçadan 2'sinin kullanımının park alanı olarak korunarak  1 tanesinin kullanımının "Konut+Ticaret alanı" olarak belirlendiği, Belediye Meclisimizin 14.12.2012 gün ve 2201,2205,2207 sayılı kararları ile onaylanan KDGPA Sınırı, 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde ise 7490,7492 nolu parsellerdeki şahıslar adına 28535 m2 yüzölçümünde "Ticari Rekreasyon Alanları" oluşturulduğu ve mevcut Birlik Parkının park kullanımının devam ettirildiği, yukarıda bahsedilen bütün işlemlerin mahkeme kararları ile iptal edilmiş olduğu, 2014 yılı sonu itibariyle toplam yaklaşık 75091 m2 yüzölçümünde olan söz konusu parsellerin 60993 m2'sinin (%81) Ankara Büyükşehir Belediyesine, 14098 m2'sinin (%19) şahıslara ait olduğu,
Hususları tespit edilmiş olup, EİDB'nın 02.12.2014 tarihli yazısı ile Kd.7490 ve 7492 nolu parsellerde yapılmış  Birlik parkı kuzeyinde yaklaşık 16.000 m2 konut alanı ayrılması yönünde nazım ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesinde mevcut parkın korunması, Yargı Kararlarının dikkate alınması, yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla civarda yapılaşmamış parklara yönelmenin uygun olacağı görüşüne varıldığı bu doğrultuda aynı bölgede yer alan;

1)     27450 – 27451 nolu adalar arası park alanının yaklaşık 3770 m² sinin; kısmi ticaretin de yer alabileceği, 59 konutlu, 11800 m² emsale tabi inşaat alanlı yapı yüksekliği serbest, doğusunda 5 m.lik yaya yolu, kuzeydeki caddeden 10 m. diğer yönlerden 5’er m. yapı yaklaşma mesafeli,T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
   BELEDİYE MECLİSİ
Karar No:296                                                                                                                  11.02.2015

2)         15260 sayılı ada güneyindeki yaklaşık 4420 m² parkın; kısmi ticaretin de yer alabileceği, 69 konutlu, 13800 m² emsale tabi inşaat alanlı, yapı yüksekliği serbest, güneyden 10 m. doğu ve batıdan 7 m., Lise cephesinden 5 m. yapı yaklaşma mesafeli,

3)         27448 – 16160 no.lu adalar arası park alanının yaklaşık 4570 m² sinin ; kısmi ticaretin de yer alabileceği, yüksekliği serbest, 72 konutlu, 14400 m²  emsale tabi inşaat alanlı, güneyden 15 m., diğer cephelerden 10’ar m.yapı yaklaşma mesafeli imar durumları verilmesi,

Anılan kadastro parsellerde oluşmuş el atma davalı parkın gereksiz planlı yollarının iptalen parka katılıp tüm yeşil alanların bölge parkı ilan edilmesi, plan notlarının oluşturulması suretiyle Meri Kanunların Büyükşehir Belediyelerine verdiği yetkiye istinaden söz konusu nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin gerekli düzeltmelerle “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.Meclis 2.Başkan V.                                                 Katip                                                Katip

Nail ÇİMEN                                                    Cafer Tayyar ALTUĞ                       Ahmet ÖZTÜRK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder